Föreningsforum

Föreningsforum

På den här sidan är vår tanke att kunna dela med oss med lite av varje.

 

Vi börjar med att lägga ut vad vi åstadkom när vi i november-decemberskiftet var inbjudna att blogga i Alingsås Tidning. Så vitt jag vet hade ingen av oss kunnat kalla oss för bloggare tidigare och kanske inte nu efteråt heller, men här är i alla fall våra inlägg.

Här hoppas vi också att då och då kunna lägga in något nytt, aktuellt från nutid eller kanske något från dåtid som vi finner i våra minnesarkiv.

Minnesord Per-Henrik Rosenström

 

Museiman, folkbildare, kulturmiljökämpe, inspiratör och vår stads främste kännare, listan på Per-Henrik Rosenströms epitet kan göras mycket lång. Få personer har så engagerat bidragit till bevarandet av vårt gemensamma kulturarv.

Per-Henrik Rosenström föddes i Södertälje den 1 juni 1924. Efter studentexamen i Stockholm år 1948 fortsatte han sina studier i Uppsala och Lund. Per-Henrik kom till Alingsås år 1961 efter att innehaft anställning vid ett flertal museer, bland annat Dalarnas museum i Falun.

”Han spar för framtiden” är rubriken på Alingsås tidnings reportage från maj 1972 om museichefen Per-Henrik Rosenström. Reportaget syftar på, och beskriver, tankar och förhoppningar inför framtiden, sett ur museimannens synvinkel.

Med en aldrig sinande tro på ”kulturens goda” lyckades Per-Henrik Rosenström förverkliga och utveckla den kulturhistoriska verksamheten vid Alingsås museum, liksom oräkneliga utställningar och kulturarrangemang i Alingsås Konsthall och Nolhaga slott. Utställare och besökare hittade vägen till dessa platser, platser som alltmer kom att vara självklara mål för dem som ville tillgodogöra sig kultur av skilda slag.

Många är säkert de alingsåsare som med Per-Henrik Rosenström som ciceron guidats i stadens kvarter, läst intresseväckande tidningsartiklar och böcker och lyssnat till hans föredrag, alltid framförda med tydlig skärpa och sakkunskap.

Per-Henrik Rosenström var en unik person och en förebild för oss som fanns i hans närhet, han var den som kunde levandegöra och pedagogiskt förklara historien och få oss att förstå sammanhang, från ”dåtid till nutid”.

Oförtrutet stred han för vår stad, ständigt framhöll han Alingsås genuina särart som småstad, vikten av en levande stadskärna och betydelsen av denna. Idag kan vi vandra i innerstaden, njuta av välbevarade byggnader och gårdar och vi kan besöka Stampens kvarn, som vilar tryggt invid Gerdska ström.

Per-Henrik Rosenströms kärlek till staden, bygden och dess invånare kom inte minst att visa sig under åren som ordförande i Alingsås hembygdsförening. Som i så många sammanhang lyckades han entusiasmera föreningens medlemmar med en aldrig sinande idérikedom, humor och briljant kunskap.

Vi vill härmed rikta vårt innerliga tack till Per-Henrik Rosenström.

 

Alingsås Hembygdsförenings styrelse i maj 2017

genom Kristina Wadensten och Simon Waern

Referat från Höstmöte den 29 oktober 2017

Infört i Alingsås Tidning den 21 november

 

Hembygdsföreningens höstmöte tillägnat Rosenström

 

Hembygdsföreningens höstmöte tillägnades Per-Henrik Rosenström, en man som nog var och en av mötesdeltagarna och många alingsåsare med dem genom åren har haft en relation till.

Det blev också en minneskavalkad om allt från stadsvandringar till välplanerade intressanta medlemsresor med Per-Henrik själv som guide. Hans idérikedom som ordförande i Hembygds-föreningen väckte intresse och vann medlemmar. Tiden som museiman då Alingsås fick ett innehållsrikt muséum där stadens historia visades samt kulturarrangemang i Nolhaga slott och Alingsås Konsthall poängterades extra. Många är tidningsklippen som handlar om hans engagemang i bevarandet av vårt gemensamma kulturarv, dessa många byggnader som liksom Stampens kvarn räddades från rivning. Med sin kämpaglöd, sakkunskap och skärpa lyckades Per-Henrik på 70-talet hejda det rivningsraseri som kommit i ”rullning”. Han älskade småstaden Alingsås och han hade förmågan att förklara sammanhang från ”dåtid till nutid” på ett sätt som kunde förstås av alla.

Bibbi berättade

Om denne kulturmiljökämpe som chef och arbetskamrat berättade Bibbi Olson och Gunnel Jönsson tillsammans lättsamt och trevligt om sina minnen från åren tillsammans på Alingsås Museum. Vi kunde också märka att det berörde dem båda när gamla fina minnen plockades upp till ytan. Att Per-Henrik var en älskad chef, glad, varmhjärtad och rolig var samstämmigt från Bibbi och Gunnel med tillägget att ”saker verkligen hände” under hans ledning.

Simon Waern tog därefter vid och berättade i ord och med bild om den stadsomvandling Alingsås genomgick under 1960-talet och om de byggnader som vi idag mycket tack vare Per-Henrik trots allt har bevarade. En gedigen redogörelse om Per-Henrik Rosenströms för Alingsås och alingsåsarna så betydelsefulla gärning.

Han har lärt mig mycket

- Han har lärt mig så mycket, vi jobbade riktigt hårt, men han var fantastisk, en förebild och inspiratör. Kristina Wadensten visar gamla gulnade tidningsklipp från 70-och 80-talet och beskriver livligt om var och vad de härrör från. Ett av klippen visar muséets mycket uppskattade verksamhet med miniutställningar.

- Mycket arbete, men så roligt vi hade. I Per-Henriks gröna Volkswagen reste vi till Ödenäs, Sollebrunn och Hemsjö med utställningar av de mest skilda slag, ett mycket tacksamt inslag, berättar Kristina.

En fin hyllning till Per-Henrik av er alla! Han ler nog i sin himmel efter alla fina minnen ni delade med er av och av att förstå att hans klokskap om bevarande nu lever vidare. Tack för era minnen och er kunskap! Vi som lyssnade blev rikare denna söndagseftermiddag i oktober!

Hembygdsföreningen blev mycket hedrad över att Per-Henriks familj också kom till vårt höstmöte. Kanske fanns det en del som de tre döttrarna inte hade hört tidigare om ”pappas jobb” och Sofia, som lyssnade intresserat, fick veta mer om sin morfars beundransvärda arbete för Alingsås. Att hans favorittårta Restoria, smakade gott vid kaffestunden efteråt, var inte att ta fel på.

Bildserie

Samtidigt rullade också en bildserie på Lilla Prästeryd. Alingsåshem som är ägare, har under hösten genomfört en varsam renovering av stugan, takomläggning och ommålning. Den gamla vägen har ställts iordning, träd och sly som tidigare höll på att växa in och över huset har röjts bort. Hembygdsföreningen har sedan 2016 stått i kontakt med representanter för Alingsåshem och Samhällsbyggnadskontoret. En önskan är att även ladugården skall kunna möta samma välvilliga behandling. Gården är ett tidsdokument där stugan finns omskriven redan tidigt 1700-tal. För många kan det bli en alldeles underbar plats att kunna besöka kanske med sin fikakorg en härlig dag. Förhoppningen är att de äldre från Tuvegården kan få göra en utflykt till en plats som väcker minnen.

Text och foto: Else-Britt Carrgård/Alingsås Hembygdsförening

 

STAMPENS KVARN KAN BLI BYGGNADSMINNE

 

Den 15 september skickade formellt Alingsås Hembygdsförening in en ansökan till Västra Götalands länsstyrelse om att förklara Stampens kvarn som Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen. I vår skrivelse står bl.a. att läsa:

 

”Alingsås Hembygdsförening anser att Stampens kvarn besitter omistliga värden, inte minst ur ett industrihistoriskt samt tekniskhistoriskt perspektiv, och bör fortsatt bevaras för framtiden. […] Ett stärkt lagskydd i form av en byggnadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen vore således önskvärt och därtill sannolikt ligga väl i linje med Alingsås kommuns översiktliga planeringsambitioner. […} Det är därför Alingsås Hembygdsförenings önskan att Länsstyrelsen låter genomföra en antikvarisk utredning med syftet att klarlägga om Stampens kvarn besitter de synnerligen höga kulturhistoriska värden som fordras för en byggnadsminnesförklaring.”

 

Det efterlängtade svaret lär vi få vänta på, då handläggning- och utredningstiden är relativt lång. Vi kommer dock självfallet att hålla er uppdaterade.

Publicerat 20170926

10 september 2017

Avslutning av Kulturarvsdagarna hölls i Dammsjöås och vårdträd planterades

Foto E-B Carrgård

Vårdträd i Dammsjöås

Söndagen den 10/9 planterades två nya träd för oss alla att vårda. Alvar Munther och Per-Henrik Rosenström till minne.

Nils-Erik Molin från Dammsjöås-kommittén och Simon Waern, Alingsås Hembygdsförening fick hjälp av Göran Jansson med planteringen.

En solig septembersöndag hölls avslutning av de rikstäckande Kulturarvsdagarna i Dammsjöås med författarbesök av Calle Bergil och Ola Sjöstedt som presenterade sin nya bok 'Naturvård för torpare'.

 

Dessförinnan planterades vårdträd för två alingsåsprofiler.

Ett äppelträd av sorten Säfstaholm panterades i trädgården nedanför huset till minne av Alvar Munther. Alvar var med här från begynnelsen, han lade ner så mycket kraft och energi här, sa Nils-Erik Molin från Dammsjöåskommittén i sitt minnestal.

Vi minns en fantastisk man och hoppas att äppelträdet skall växa upp och ge fin frukt till Alvars minne.

 

Till Per-Henrik Rosenströms minne planterades en ek en liten bit nedanför torpet. Simon Waern, Alingsås Hembygdsförening, betonade att Per-Henrik Rosenström väckte intresse hos alingsåsarna för deras gemensamma kulturarv och hembygdshistoria. En man med många epitet - museiman, folkbildare, inspiratör och vår främsta Alingsåskännare. Hans gärning kommer att leva vidare avslutade Simon innan han med Göran Janssons hjälp satte den lilla eken på plats.

Vi minns Per-Henrik med stor vördnad. "En kulturmiljökämpe med en aldrig sinande tro på "kulturens goda... Få personer har så engagerat bidragit till bevarandet av vårt gemensamma kulturarv" uttrycker Kristina Wadensten och Simon Waern i 'Minnesord

Per-Henrik Rosenström'(se Föreningsforum).

 

Dammsjöåskommittén redogjorde för årets verksamhet på torpet och om planerna på att skapa ett ekomuseum runt ett kommande naturum i Alingsås.

Alingsås Slöjd-och Konsthantverksgrupp och Alingsås Fotoklubb var också på plats med sina vackra alster både att se och köpa. Härligt med så mycket kreativitet som samlas i Stampens kvarn under några sommarmånader till glädje och och nytta för oss andra.

Kvarnhistoria i text och bild berättas "på platsen" om arbetet i kvarnen i en tid inte alltför länge sedan.

TACK alla utställare, besökare och kvarnvärdar för en fantastisk 'konstsommar'!

Författarna Calle Bergil och Ola Sjöstedt med sin högaktuella bok Naturvård för torpare. En mycket vacker och innehållsrik bok med mycken kunskap och fantastiska foton av Tore Hagman att ta del

och njuta av.

Välkommen till vår hemsida och till våra aktiviteter

Många besökare har "hittat vägen till kvarnen" för att ta del av den första upplagan av utställningen denna sommar med konstnärerna Maria Lager, Per-Olof Netterblad och Denise Wiberg.

Lördag 22 juli hölls, vernissage andra upplagan. Katarina Fornell, Helena Backmark och Golooba Kaabi hälsades välkomna som utställare. Stampens kvarn var ett populärt utflyktsmål alla lördagar och söndagar för de besökare som ville ta del av allt vackert men också tänkvärt som de har haft att visa!

Jazzkväll med populära Peoria Jazz Band hölls den 10 sept. "Härlig stämning och fullbokat, hela kvarnen svänger!" meddelade vår man i pausen. Efteråt konstaterade samma herre - kunde jag höra en viss förvåning? - "ingen dam bjöd upp mig den här gången". Så alla damer, nästa gång när kvarnen svänger till jazztoner, bjud upp!

Tack härliga Peoria Jazz Band och alla ni jazzälskare som var där!