Föreningsforum

Föreningsforum

På den här sidan är vår tanke att kunna dela med oss med lite av varje.

 

Vi börjar med att lägga ut vad vi åstadkom när vi i november-decemberskiftet var inbjudna att blogga i Alingsås Tidning. Så vitt jag vet hade ingen av oss kunnat kalla oss för bloggare tidigare och kanske inte nu efteråt heller, men här är i alla fall våra inlägg.

Här hoppas vi också att då och då kunna lägga in något nytt, aktuellt från nutid eller kanske något från dåtid som vi finner i våra minnesarkiv.

Minnesord Per-Henrik Rosenström

 

Museiman, folkbildare, kulturmiljökämpe, inspiratör och vår stads främste kännare, listan på Per-Henrik Rosenströms epitet kan göras mycket lång. Få personer har så engagerat bidragit till bevarandet av vårt gemensamma kulturarv.

Per-Henrik Rosenström föddes i Södertälje den 1 juni 1924. Efter studentexamen i Stockholm år 1948 fortsatte han sina studier i Uppsala och Lund. Per-Henrik kom till Alingsås år 1961 efter att innehaft anställning vid ett flertal museer, bland annat Dalarnas museum i Falun.

”Han spar för framtiden” är rubriken på Alingsås tidnings reportage från maj 1972 om museichefen Per-Henrik Rosenström. Reportaget syftar på, och beskriver, tankar och förhoppningar inför framtiden, sett ur museimannens synvinkel.

Med en aldrig sinande tro på ”kulturens goda” lyckades Per-Henrik Rosenström förverkliga och utveckla den kulturhistoriska verksamheten vid Alingsås museum, liksom oräkneliga utställningar och kulturarrangemang i Alingsås Konsthall och Nolhaga slott. Utställare och besökare hittade vägen till dessa platser, platser som alltmer kom att vara självklara mål för dem som ville tillgodogöra sig kultur av skilda slag.

Många är säkert de alingsåsare som med Per-Henrik Rosenström som ciceron guidats i stadens kvarter, läst intresseväckande tidningsartiklar och böcker och lyssnat till hans föredrag, alltid framförda med tydlig skärpa och sakkunskap.

Per-Henrik Rosenström var en unik person och en förebild för oss som fanns i hans närhet, han var den som kunde levandegöra och pedagogiskt förklara historien och få oss att förstå sammanhang, från ”dåtid till nutid”.

Oförtrutet stred han för vår stad, ständigt framhöll han Alingsås genuina särart som småstad, vikten av en levande stadskärna och betydelsen av denna. Idag kan vi vandra i innerstaden, njuta av välbevarade byggnader och gårdar och vi kan besöka Stampens kvarn, som vilar tryggt invid Gerdska ström.

Per-Henrik Rosenströms kärlek till staden, bygden och dess invånare kom inte minst att visa sig under åren som ordförande i Alingsås hembygdsförening. Som i så många sammanhang lyckades han entusiasmera föreningens medlemmar med en aldrig sinande idérikedom, humor och briljant kunskap.

Vi vill härmed rikta vårt innerliga tack till Per-Henrik Rosenström.

 

Alingsås Hembygdsförenings styrelse i maj 2017

genom Kristina Wadensten och Simon Waern

 

STAMPENS KVARN KAN BLI BYGGNADSMINNE

 

Den 15 september skickade formellt Alingsås Hembygdsförening in en ansökan till Västra Götalands länsstyrelse om att förklara Stampens kvarn som Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen. I vår skrivelse står bl.a. att läsa:

 

”Alingsås Hembygdsförening anser att Stampens kvarn besitter omistliga värden, inte minst ur ett industrihistoriskt samt tekniskhistoriskt perspektiv, och bör fortsatt bevaras för framtiden. […] Ett stärkt lagskydd i form av en byggnadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen vore således önskvärt och därtill sannolikt ligga väl i linje med Alingsås kommuns översiktliga planeringsambitioner. […} Det är därför Alingsås Hembygdsförenings önskan att Länsstyrelsen låter genomföra en antikvarisk utredning med syftet att klarlägga om Stampens kvarn besitter de synnerligen höga kulturhistoriska värden som fordras för en byggnadsminnesförklaring.”

 

Det efterlängtade svaret lär vi få vänta på, då handläggning- och utredningstiden är relativt lång. Vi kommer dock självfallet att hålla er uppdaterade.

Publicerat 20170926