Stampens kvarn byggnadsminne

STAMPENS KVARN KAN BLI BYGGNADSMINNE


Den 15 september skickade formellt Alingsås Hembygdsförening in en ansökan till Västra Götalands länsstyrelse om att förklara Stampens kvarn som Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen. I vår skrivelse står bl.a. att läsa:


”Alingsås Hembygdsförening anser att Stampens kvarn besitter omistliga värden, inte minst ur ett industrihistoriskt samt tekniskhistoriskt perspektiv, och bör fortsatt bevaras för framtiden. […] Ett stärkt lagskydd i form av en byggnadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen vore således önskvärt och därtill sannolikt ligga väl i linje med Alingsås kommuns översiktliga planeringsambitioner. […} Det är därför Alingsås Hembygdsförenings önskan att Länsstyrelsen låter genomföra en antikvarisk utredning med syftet att klarlägga om Stampens kvarn besitter de synnerligen höga kulturhistoriska värden som fordras för en byggnadsminnesförklaring.”


Det efterlängtade svaret lär vi få vänta på, då handläggning- och utredningstiden är relativt lång. Vi kommer dock självfallet att hålla er uppdaterade.

Publicerat 20170926